Lærlingens rettigheter og plikter

Hvilke rettigheter og plikter har lærlingen? Finn ut om arbeidstid, overtidsbestemmelser, mulighet for permisjon og andre arbeidsvilkår.

Arbeidstid

Lærlinger er ansatt som andre øvrige ansatte i bedriften, omfattet av arbeidsmiljøloven, og står normalt i 100% stilling. Ansettelsen er fast uten prøvetid og avsluttes automatisk ved endt praksistid (vanligvis 2 år). Lærlinger kan jobbe inntil:

  • 9 timer ila av 24 timer (normalarbeidsdag) 
  • 40 timer ila av 7 dager (normalarbeidsuke) 

Hvis lærlinger har tariffavtale i bedriften er det vanlig med 7,5 time per dag og 37,5 timer per uke. Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. Noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale. Les mer om arbeidstid (nho.no).

Overtid og andre tillegg

Lærlinger har krav på overtidsbetaling på linje med ordinære arbeidstakere. Arbeidsmiljølovens regler gjelder også for lærlinger. I noen tilfeller vil også Opplæringslovens regler være aktuelle. Lærlingen betaler skatt og går under obligatorisk tjenestepensjon hvis han/ hun er minst 20 år. Lærebedriften tegner yrkesskadeforsikring for lærlingen.

Permittering, streik og permisjoner

Lærebedriften kan kun heve en lærekontrakt eller permittere en lærling ved ekstraordinære forhold som mangel på oppgaver, akutt likviditetskrise e.l. Lærebedriften oppfordres til å beholde lærlingene i det lengste slik at de kan få fullført lærekontrakten sin. Hvis en lærling likevel må permitteres skal fylkeskommunen kontaktes. Ved heving av en lærekontrakt må fylkeskommunen godkjenne hevingen. 

Lærlinger skal ikke tas ut i streik. De er under opplæring og er ikke å regne som ordinære fast-ansatte arbeidstakere, selv om de har stillingsvern og lovbeskyttelse etter Arbeidsmiljølovens regler. En lærling kan få permisjon under læretida ved langvarig sykdom, svangerskap eller militærtjeneste. Lærebedriften må søke til fylkeskommunen om permisjon på vegne av lærlingen. Fylkes-kommunen avgjør om permisjon skal innvilges.

Å avslutte et læreforhold

Hovedregelen er at læreforholdet opphører ved avleggelse av fag- eller svenneprøven til bestått. 

Enkelte læreforhold fungerer ikke som ønsket. Da er det naturlig at forholdet opphører slik at bedriften kan finne en ny lærling og lærlingen eventuelt finner en ny lærebedrift eller et nytt yrkesfag. Lærling og bedrift kan når som helst bli enige om å avslutte kontrakten. Men om bedriften ensidig ønsker å avslutte, er reglene i Opplæringsloven ganske strenge. Det skal som hovedregel være snakk om relativt graverende forhold, som sabotasje, omfattende fravær, underslag e.l. Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsestid gjelder ikke da.

Rettigheter og plikter formaliseres i en ansettelseskontrakt Det finnes to typer ansettelsesformer for lærlinger:

  • 1) Ansettelse av lærling

Lærekontrakt (lærlingkontrakt) og arbeidsavtale. Rettigheter og plikter, inkludert lønn, nedfelles i en skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale.

  • 2) Ansettelse av lærekandidat

Lærekandidaten er en som ønsker en opplæring som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. Da tegnes en opplæringskontrakt og arbeidsavtale.

For mer info rundt ansettelser og vilkår sjekk Hvordan bli lærebedrift.

Klar for å ta inn lærling?

Vi hjelper deg med rekrutteringen!

Sjekk dine BestMatch-profiler gratis på vår matching-portal, på få sekunder. Du får i tillegg et komplett integrert digitalt system fra ansettelse til avsluttende fagbrev.

Registrér deg på SmartEmploy*

*No cure, no pay. Du betaler kun om du ansetter.

Lønn og tilskudd

Generelt kan man si at lønnsnivået til en lærling bestemmes ut fra yrkesfaget lærlingen har valgt, hva den enkelte bedrift er villig til å betale og hva lærlingen forhandler seg frem til. 

Her er den vanlige måten å fordele lønnen til lærlinger på, med utgangspunkt i nybegynnerlønn for fagarbeider og en to-års læretid:

  • 1. halvår: kr 9 092 (30% av minstesatsen)
  • 2. halvår: kr 12 123 (40% av minstesatsen)
  • 3. halvår: kr 15 154 (50% av minstesatsen)
  • 4. halvår: kr 24 246 (opp til 80% av minstesatsen)

Grafen under viser den samme lønnen koblet mot det månedlige lærlingtilskuddet (for 2020: kr 6 766 pr mnd), samt en tenkt lærekurve.

 

For mer info rundt lønn og tilskudd sjekk Lærlinger og lønn.

(kilde: NHO.no)

Klar for å ta inn lærling?

Vi hjelper deg med rekrutteringen!

Sjekk dine BestMatch-profiler gratis på vår matching-portal, på få sekunder. Du får i tillegg et komplett integrert digitalt system fra ansettelse til avsluttende fagbrev.

Registrér deg på SmartEmploy*

*No cure, no pay. Du betaler kun om du ansetter.